Cafe Viewdel

카페 뷰델
VIEW INFO
야외 인피니티 수영장
카페 뷰델
루프탑 미온수 수영장
야외 상영관

Cafe Viewdel

카페 뷰델

지친 일상에 루프탑 카페에서 바다를 바라보면서  향긋한 차도 마시고 이야기도 나누면서 여유를 즐겨보세요.

잊지 못할 추억을 더욱 특별하게 사진으로 남길 수 있는 포토존도 있습니다. 

사랑하는 사람과 함께 예쁜 우리들의 모습을 남겨보세요.

 

[ 이용 안내 ]

- 운영 시간 : AM 10:00 ~ PM 19:00

 

[ 메뉴 ]

 

* COFFEE 

에스프레소                                                       

아메리카노                                                       

카페라떼               

카푸치노                                                            

카페모카                                                           

카라멜마끼야또                               

바닐라 라떼                                            

연유라떼   

                                                     

 * SMOOTHI

망고스무디 

딸기스무디   

쿠앤크프라푸치노

 

 * TEA

캐모마일

쟈스민

레몬티

자몽티 

 

*NON - COFFEE                                               

초코라떼                                                         

인절미라떼                                                   

밀크티                       

녹차라떼                                                        

고구마라떼                                           

딸기 라떼 ( only  Ice )                                               

 

 * ADE

레몬에이드

자몽에이드

블루베리에이드

 

 * RINK

복숭아 아이스티

뽀로로 ( 밀크맛 )

뽀로로  ( 보리차 ) 

 

빵 / 케익은 수시로 변동 가능                                                                     

샷추가      

헤이즐넛  

휘핑크림